How to eat al Fresco.

slideshow image
Chris was warm as toast